Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Sądu Rejonowego w Dębicy

Sąd Rejonowy w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1440 t.j.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Dębicy https://debica.sr.gov.pl

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 01.01.1990 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.06.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Dokumenty zamieszczone w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej.

Wyłączenia

linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd;- treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 28.03.2024 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Ewa Suchocka, adres poczty elektronicznej administracja@debica.sr.gov.pl , tel. 146 807 616.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie nieodstępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy
 • Adres: ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica
 • e-mail:prezes@debica.sr.gov.pl
 • telefon: 14-6807620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Do Sądu Rejonowego w Dębicy prowadzi jedno główne wejście od strony północnej (ul. Słoneczna). Jest to obiekt wolnostojący składający się z trzech części, trzykondygnacyjny z jednym dziedzińcem wewnętrznym. Budynek składa się z parteru, 1 i 2 piętra. W budynku tym znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz sale rozpraw. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez główne wejście do budynku, po uprzednim poinformowaniu pracownika ochrony o konieczności otwarcia bądź odblokowania drzwi, za pomocą dzwonka umieszczonego na zewnątrz budynku. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,  do dyspozycji tych osób pozostaje winda, która wyposażona jest w udogodnienia. Winda posiada przyciski opisane w języku Braillea, funkcję przywoływania głosowego pracowników ochrony oraz wyposażona jest w komunikator głosowy informujący o numerze piętra i kierunku jazdy.  Od strony głównego wejścia wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio z parkingu wewnętrznego istnieje możliwość dostępu do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, do części budynku, w której znajdują się sale rozpraw za pomocą pochylni. Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów (BOI), Opłatomat,  toalety  (2) - przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością  znajdują się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, skaner rentgenowski RTG do skanowania bagażu. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony.

W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną oraz stanowisko wyposażone w komputer przenośny oraz internetowy system, umożliwiający indywidualne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego w trybie „on-line”.

Stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną jak i stanowisko wyposażone w usługę języka migowego „on-line” są oznakowane.

Na teren budynku sądu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W razie potrzeby zapewnienia ewentualnej pomocy osobie z niepełnosprawnością, zostanie skierowany pracownik ochrony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 680 76 16 w godzinach 7.15 – 15.15.

Sąd Rejonowy w Dębicy informuje osoby ze szczególnymi potrzebami, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z sekretariatem właściwego wydziału lub Biurem Obsługi Interesantów i przekazać informację, że na rozprawę została wezwana osoba ze szczególnymi potrzebami. Informacja taka pozwoli przygotować odpowiednią salę rozpraw, jak również w razie zaistnienia takiej konieczności zapewnić odpowiednią opiekę w zakresie poruszania się osoby z niepełnosprawnością po budynku tut. Sądu.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Niniejsza strona internetowa jest zgodna ze Standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA);
 • Section 5082

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Od dnia 1 lipca 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta będzie stanowisko wyposażone w komputer przenośny oraz internetowy system, umożliwiający indywidualne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego w trybie „on-line”.

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego: które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-22 18:36
Opublikowany przez: Łukasz Łękawski
Aktualizowany dnia: 2024-03-28 11:12
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 201