Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy

Sędzia Katarzyna Radzik


Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Dębicy

pokój nr 205

      tel. 14 6807620
      e-mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu:

środa w godzinach  9:00 - 10:30

Dnia 21 lutego 2024r. Pani Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy SSR Katarzyna Radzik nie będzie przyjmowała stron.


Zakres kompetencji:

 1. Kieruje Sądem Rejonowym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:
  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;
  • określa - co najmniej raz w roku - potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów ;
  • powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Rejonowym w Dębicy  pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 3. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
 4. Ustala w Sądzie Rejonowym w Dębicy, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, podział czynności, który obejmuje:
  • przydział sędziów, i referendarzy sądowych do wydziałów sądu;
  • zakres obowiązków sędziów i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw;
  • plan dyżurów oraz zastępstw sędziów i referendarzy sądowych - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.
 5. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą II Wydziału Karnego, Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych oraz V Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 6. Jest administratorem danych osobowych.
 7. Udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 8. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 9. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 10. Jest członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Rejonowego.
 11. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego w Dębicy.
 12. Rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Dębicy.
 13. Orzeka w II Wydziale Karnym.
 14. Prezes sądu pełni także inne czynności przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.
 15. Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności może powierzyć do wykonywania Wiceprezesowi Sądu Rejonowego w Dębicy .

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy

Sędzia Beata Kozik

 Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Dębicy:

Pokój nr 205

      tel. 14 6807620
      e- mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu:

środa w godzinach 8:00 - 9:30

 

 


Zakres kompetencji:

 1. Podlega służbowo Prezesowi Sądu Rejonowego w Dębicy.
 2. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy w czasie jego nieobecności.
 3. Pełni funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego.
 4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Pracy.
 5. Podejmuje decyzje w sprawach rozkładania na raty, umarzania i odraczania spłaty należności Skarbu Państwa.
 6. Rozpoznaje skargi i wnioski w trybie administracyjnego nadzoru prezesa sądu nad komornikami sądowymi.
 7. Wykonuje czynności nadzoru administracyjnego w stosunku do komorników sądowych.
 8. W imieniu Prezesa Sądu Rejonowego udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy.
 10. Orzeka w I Wydziale Cywilnym.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-04-07 09:50
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-02-19 14:29
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 26 614