Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy

 

W związku z odwołaniem w dniu 17.06.2024r. SSR Katarzyny Radzik z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, od dnia 18.06.2024r. funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy wykonuje Sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Kozik.

 


Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Dębicy

pokój nr 205

      tel. 14 6807620
      e-mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu:

środa w godzinach  9:00 - 10:30

 


Zakres kompetencji:

 1. Kieruje Sądem Rejonowym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:
  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;
  • określa - co najmniej raz w roku - potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów ;
  • powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Rejonowym w Dębicy  pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 3. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
 4. Ustala w Sądzie Rejonowym w Dębicy, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, podział czynności, który obejmuje:
  • przydział sędziów, i referendarzy sądowych do wydziałów sądu;
  • zakres obowiązków sędziów i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw;
  • plan dyżurów oraz zastępstw sędziów i referendarzy sądowych - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.
 5. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą II Wydziału Karnego, Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych.
 6. Jest administratorem danych osobowych.
 7. Udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 8. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 9. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 10. Jest członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Rejonowego.
 11. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego w Dębicy.
 12. Rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Dębicy.
 13. Orzeka w II Wydziale Karnym.
 14. Prezes sądu pełni także inne czynności przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.
 15. Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności może powierzyć do wykonywania Wiceprezesowi Sądu Rejonowego w Dębicy .

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy

Sędzia Beata Kozik

 Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Dębicy:

Pokój nr 205

      tel. 14 6807620
      e- mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów przez Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Dębicy w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu:

środa w godzinach 8:00 - 9:30

 

 


Zakres kompetencji:

 1. Podlega służbowo Prezesowi Sądu Rejonowego w Dębicy.
 2. Zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy w czasie jego nieobecności.
 3. Pełni funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego.
 4. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy oraz V Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 5. Podejmuje decyzje w sprawach rozkładania na raty, umarzania i odraczania spłaty należności Skarbu Państwa.
 6. Rozpoznaje skargi i wnioski w trybie administracyjnego nadzoru prezesa sądu nad komornikami sądowymi.
 7. Wykonuje czynności nadzoru administracyjnego w stosunku do komorników sądowych.
 8. W imieniu Prezesa Sądu Rejonowego udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy.
 10. Orzeka w I Wydziale Cywilnym.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-04-07 09:50
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-06-19 11:27
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 27 475